متاسفانه فردی که آدرس اورادرزیرمی نویسم به میزکارم دسترسی پیداکرده بودگرچه چیزی دراونجانبو !!! ی تخطی ازقوانین وضع شده ؛ کاری غیراخلاقی وفاعل چنین افعالی هم شایستگی حمل نام انسان راازدست می دهند.

+http://www.65432. !!! /

 

++ازدوستان خوبم خواهم خواست که مطالب ونظرات خودشونودرمیهن بلاگ برام بنویسندچون این آدرس هم درصفحه ایشون طوری ست که به میزکارم میرسه!