دانشجویان 12 سوال زیر را به صورت کتبی در دفتر حل کرده و تحویل نمایند .

علاوه بر آن دانشجویان باید 6 سوال از سوال های زیر را به صورت برنامه عملی ارسال نمایند

هر سوال با شماره آن ذخیره شده باشد - تحویل شنبه 4 دی.

1- برنامه ای بنویسید که   30 عدد صحیح را بخواند  و در آرایه ای قرار دهد سپس  عددn را بخواند  و اعداد بزرگتر از n را بنویسد

2- برنامه ای بنویسید که  50 عدد را بخواند و در آرایه ای قرار دهد سپس عدد n را بخواند و عناصری از آرایه را چاپ کند که تعداد رقم هایشان با n  برابر است

3- برنامه ای بنویسید که آرایه ای شامل 100 عدد تصادفی کمتر از 100000 تولید کند و سپس اعداد خانه هایی را چاپ کند که در آن اعداد رقم زوجی وجود ندارد

4- برنامه ای بنویسید که  دو آرایه 20 عددی از ورودی بخواند و سپس اعداد مشترک در دو آرایه و شماره خانه های مشترک را چاپ کند

5- برنامه ای بنویسید  که  آرایه ای از اعداد صحیح را شامل 20 عدد بخواند و اگر اعداد آرایه  به ترتیب صعودی بودند بنویسد yes و گرنه بنویسدno

6-برنامه ای بنویسید که آرایه ای شامل 20 عدد صحیح را بخواند و سپس رقم n را از ورودی بخواند و در عناصر آرایه رقم n را از اعداد حذف کند و در انتها عناصر آرایه را چاپ کند

9-تابعی بنویسید که آرایه ای از اعداد صحیح را بگیرد اگر همه عناصر آن اول هستند 1 وگرنه 0 برگرداند

10-تابعی بنویسید که آرایه ای 20 عضوی را بگیرد و مجموع 5 عدد بزرگتر و مجموع 5 عدد کوچکتر را برگرداند

11- برنامه ای بنویسید که رشته ای را بخواند  و هر حرف بزرگ آنرا دو بار تکرار کند و رشته جدید را چاپ کند مثلا bahde   را بگیرد و رشته baahhdee  را چاپ کند

12-برنامه ای بنویسید که رشته ای را بخواند و به جای هر حرف کوچک آن حرف معادل بزرگ آن را قرار دهد و آنرا چاپ کند