1-کلاسی بنویسد که آرایه ای شامل 20 عدد صحیح بگیرد و مرتب شده (صعودی)  را چاپ کند

2- کلاسی بنویسید که آرایه ای شامل 20 عدد را بگیرد و اعداد اول موجود در آرایه را در یک آرایه دیگر قرار داده و  چاپ کند

3- کلاسی بنویسید که آرایه ای شامل 20 عدد  صحیح را  بگیرد  و در آن آرایه از هر عنصر بزرگترین  رقم را پیدا کرده و در آرایه 20 خانه ای دیگری بگذارد و آرایه دوم را چاپ کند

4- کلاسی بنویسید که یک عدد بگیرد و 20 عدد متقارن بزرگتر از آنرا در آرایه ای قرار داده و چاپ کند

5- کلاسی بنویسید که آرایه ای 20*20 از اعداد صحیح   را بگیرد و آنگاه  بزرگترین عضو آرایه  و شماره ستون  و شماره  سطر آنرا  چاپ کند

6 -کلاسی بنویسید که آرایه 10 * 10 از اعداد صحیح را بگیرد و آنگاه سطری را که جمع اعداد آن ماکزیمم است را در آرایه ای بگذارد و آن آرایه را چاپ کند

7-یک کلاس بنویسید که دو رشته بگیرد  با کنار هم گذاشتن آنها  در دو ح !!! دو رشته جدید بوجود آورد و آن دو رشته را چاپ کند

8-یک کلاس بنویسید که یک رشته بگیرد و حروف بزرگ آنرا در یک رشته جدید قرار داده و رشته جدید را چاپ کند

9-یک کلاس بنویسید که یک رشته بگیرد  و به وسط رشته بیچاره "*****"  اضافه کند و رشته جدید را چاپ کند (تعداد حروف رشته فرد است  )

10- یک کلاس بنویسید که n  را بگیرد و به تعداد n  از ورودی عدد بخواند و ذخیره نماید بزرگترین عدد را پیدا کند نما را پیدا کند  -  هر دو جواب را چاپ کند(نما عددی است که در آرایه بیشتر از بقیه تکرار شده باشد)