در تاریخ 95/9/17از دبیرستان صالحین بازدید شد دراین مدرسه از کلاس سرکار خانم ناجی آبادی بازدید بعمل آمد ایشان به همکاری دانش آموزان به امر تدریس مشغول بودند که شکر خدا تدریس بسیار خوبی را ارائه دادند و در پایان از زحمات ایشان وکلیه همکاران عزیز بخصوص سرکار خانم مکارم وخانم زمزم تقدیر و تشکر شد .