وقتی میخوام بگم خسته شدم، یاد قولی میافتم که به خودم دادم. اینکه فکر فرار از مشکلات رو فراموش کنم، باهاشون کنار بیام.

همیشه خودم رو با ف مقایسه میکنم که "ف" ماشاالله چقدر مقاوم و صبوره؛ خودش رو با هر شرایطی وفق میده. 

میگن اهل صبر، بیحساب وارد بهشت میشن.