!!! سر کلاس داشت اسم‌ها رو میخوند که رسید به اسم یه دختر به نام بارانه.پرسید حالا چرا بارانه؟

دختر با عشوه گفت آخه روز تولدم هوا بارونی بود

یهو لره از ته کلاس گفت:

شانس آوردی هوا آفت !!! نبود.‌وگرنه میشدی آفتابه