همانا ای !!! انیکه ایمان آورده اید:

سرجدتان ، جان مادرتان ،کاری به کار

!!! انیکه ایمان نیاورده اند نداشته باشید،ازهرکجاکه آورده اید ببرید بگذارید سرجایش.

آیا آنانکه باتیغ ریش میزنند با آنانکه با ریش

تیغ میزنند برابرند؟

آیاایمانتان با دیدن تارمویی میلرزد؟

همانا خاک برسرتان با اون ایمانتان!

اگربجای ایمان ، سیمان آورده بودید تا بحال مملکت آباد شده بود...