این تیره از تیره های طایفه ششبلوکی قشقایی می‌باشد در نامگذاری و وجه تسمیه آن مواردی عنوان شده است که کم وبیش مورد قبول قرارگرفته است اما این حقیر نظری شفاهی را عنوان میکنم که خالی از لطف نیست براساس این منبع شفاهی در دربار ترکان صفوی وقتی شاه قصد کار مهمی را داشته است بایاران و !!! ان خود به شور مینشسته،و ولیمه  (سور،غ !!! نیکو )می‌داده است این ولیمه در دربار صفویه شوربا یا آبگوشت بوده، وقتی شاه قصد نظر خواهی از !!! ان را داشته شوربا را صرف میکرده و طبق معمول مخالفان امتناع و موافقان میل میکرده اند در این بین معمولا افرادی بوده اند که یا به دلیل علاقه به شاهان صفوی یا بخاطر مصلحت همواره شوربا را میل کرده و موافقت خویش را اعلام می !!! د به مرور و بیشتر پس از لشگر کشی شاه اسماعیل به جنوب به شورباخورلو یا موافقان شاه معروف شده اند و پس از واگذاری !!! ی طایفه قشقایی به !!! ان صفوی مقداری از این شورباخورلوها همراه طایفه شاهیلو وارد قشقایی گشته و با همین نام ماندگار میشوند