این طائفه از دوستداران و معتقدان به شاه صفوی تشکیل میشد در جریان لشکر کشی شاه اسماعیل صفوی به جنوب ایران این طایفه نیز به جنوب آمده و !!! قاضی شاهیلو نیز از همین طایفه بود و در گسترش مذهب شیعه و حکومت صفویه او را کمک میکردa او از صاحب منصبان دربار و از ترکان آق قویونلو و از نوادگان سلطان حسن آق قویونلو بود اینان چون از اقوام شاه محسوب می‌شدند اجازه داشتند کلاه دوازده ترک قزلباشان را بر سرگذارند از زمان صفویه قبایل متفرق ترک در فارس سازماندهی و  جزیی از قبیله قشقایی شده و !!! ی (ایلخانی گری )اینان به امرای شاهیلو واگذار میگردد این طایفه همواره در طول تاریخ خوش درخشیده و وطن پرست و اجنبی ستیز بوده اند و قبیله قشقایی را به اوج رسانده اند افرادی هماننداسماعیل خان اعمی جانی خان داراب خان  صولت ال !!! ه ناصرخان از نوادگان آنها هستند  این طائفه در قشقایی به عنوان طائفه جانی خانلو یا خانواده قشقایی شناخته میشوند ،حاکمان قبیله قشقایی معمولا اهل ظلم و ستم بر عامه ایل نبوده و منش استبدادی نداشته اند طبقه ایلخانی همواره از قرب و عزت در نزد پادشاهان و توده مردم برخوردار بوده اند و تاریخ از !!! ان ایل قشقایی به نیکی یاد کرده است