آرزوهایت را درآسمان جستجو کن


محبوبت آنرا به تو خواهد داد

در آن سوی آسمان، خداوندیست

 که منتظر است فقط صدایش کنی ...