زندگی شهد گلیست
زنبور زمان میخوردش
آنچه به جا میماند،عسل خاطره هاست....