توضیح: طرح و نقش هایی ساده حاصل دوران ذوق و علاقه. شاید !!! ی باور نکند اما در دوران دبستان بنده هم شعر می گفتم و هم نقش هایی می کشیدم. خوشبختانه امروز ذوق هنری من کامل خشکیده است!

توجه: پس از سالها رنگ نقش ها از بین رفته بود که امروز به مدد فتوشاپ رنگها تقویت شده اند.

همچنین اینجا را نیز نگاه کنید.