دو سال و نیم مدت کمی نیست...

دو سال و نیم یعنی یعنی 30 ماه

یعنی 900 روز ...

و هر روزش یعنی هزاران دقیقه و ثانیه ...

و هر ثانیه اش یعنی یک دنیا عشق و عشق و عشق...

 می دونی چیه...

وقتی عمر یک رابطه از یک روز و یک هفته و یک ماه و یک سال و دو سال بیشتر می شه

به همون اندازه دلبستگی ها و وابستگی هات هم بیشتر می شه

به همون اندازه محبت ها و مهربونی هات عمیق تر می شه

به همون اندازه حساس تر و شکننده تر و دل نازک تر می شی

و به همون اندازه صبورتر و صبورتر و صبورتر ....

دو سال و شش ماه زمان کمی نیست...

دو سال و شش ماه یعنی

یک عمر عاشقی

یک عمر دلدادگی

یک عمر دیوانگی....