با توجه به مصوبه دومین جلسه انجمن کتابخانه عمومی ابن سینا سیمین شهر با عنوان تشکیل بخش منابع تخصصی مربوط به ادبیات و فرهنگ بومی و منطقه ای و در راستای تحقق بخشیدن به این امر مهم از تمام علاقمندان و فعالان فرهنگی و ادبی سیمین شهر و حومه دعوت می شود تا در صورت امکان کتب موضوعی خود در این زمینه را به کتابخانه سیمین شهر اهدا نمایند. امید است با نهادینه نمودن و فرهنگسازی چنین مواردی بتوانیم در گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و ادبیات مردم خود شریک باشیم.