وبلاگ 24.اطلاعات

دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

درخواست حذف وبلاگ

:: دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

در حال حاضر دو نوع دتکتور دودی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از:

1-    دتکتور دودی یونیزاسیون

2-    دتکتور دودی نوری (فوتو الکتریک)

نحوه کارکرد این دو نوع دتکتور در نحوه تشخیص ذرات دود قابل دید یا غیر قابل دید موجود در هوا و در شرایط آتش متفاوت می باشد. در ذیل به طور مبسوط نحوه کارکرد هر کدام توضیح داده خواهد شد.

 نحوه کارکرد دتکتور دودی یونیزاسیون:

محل جمع شدن دود و تجزیه و تحلیل ذرات (chamber) در این نوع دتکتور، شامل دو صفحه (الکترود) مصرفی و یک منبع رادیواکتیو (241 americium) جهت یونیزه !!! هوای بین این دو الکترود می باشد. 

نمونه ذره رادیواکتیو:

منبع رادیواکتیو از خود ذراتی را ساتع کرده که این ذرات با مولکولهای موجود در هوا برخورد کرده که این کار باعث آزاد سازی الکترونشان می شود. هنگامیکه مولکولهایی الکترون خود را آزاد می کنند، به یونهای مثبت تبدیل می شوند، و مولکولهای دیگر که این الکترونها را پذیرفته و با خود ترکیب می کنند به یونهای منفی تبدیل می شوند.

در این هنگام تعداد برابری یون مثبت و منفی بوجود می آیند. سپس یونهای مثبت به سمت الکترود منفی رفته و جذب آن شده و همچنین یونهای منفی به سمت الکترود مثبت رفته و جذب آن می شوند.

 نحوه توزیع یونها:

این یونیزاسیون سبب بوجود آمدن یک جریان کم یونیزه شده که بوسیله یک مدار الکترونیکی که به این الکترودها متصل است، اندازه گیری می شود. این شرایط و مقدار جریان، شرایط و کارکرد نرمال و معمولی یک دتکتور می باشد.

ذرات حریق و شعله خیلی بزرگتر از مولکولهای یونیزه شده هوا می باشند. هنگامیکه ذرات حریق وارد محل و چمبر (chamber) یونیزاسیون دتکتور می شوند، مولکولهای یونیزه شده هوای موجود در آن با این ذرات ترکیب می شوند.

نحوه توزیع یونها و ذرات حریق:

بعضی از این ذرات مثبت و بعضی دیگر منفی می شوند. هنگامیکه این ذرات بزرگ با یونها در حال ترکیب هستند، از تعداد یونهای آزاد کاسته می شود. این کاهش یونها، سبب کاهش مقدار جریان موجود بین الکترودها شده و این کاهش توسط مدار الکتریکی متصل به الکترودها اندازه گیری می شود. این مقدار با مقدار معمولی کارکرد دتکتور مقایسه شده و اگر به یک آستانه و حد مشخصی برسد، شرایط آلارم و هشدار برقرار می گردد.

تغییرات در رطوبت و فشار اتمسفریک بر روی جریان موجود در چمبر تاثیر گذاشته و شرایطی را مانند شرایط ورود ذرات حریق به داخل چمبر بوجود می آورد. برای اینکه تغییرات رطوبت و فشار در دتکتور جبران سازی شود، دتکتورهایی با 2 چمبر ساخته شده و هم اکنون نیز جای خود را بخوبی در کارخانجات تولید دتکتور و اعلام حریق باز نموده اند.

دتکتورهای 2 چمبره از 2 چمبر یونیزاسیون استفاده می نمایند، اولین آن چمبر تشخیص و احساس !!! است که به سمت هوای آزاد باز بوده و راه دارد.

 دتکتور 2 چمبره:

این چمبر بوسیله ذرات معلق، رطوبت و فشار مورد تاثیر قرار می گیرد. دومین چمبر، چمبر مرجع نام دارد که هیچ راهی به هوای بیرون ندارد و فقط از رطوبت و فشار هوا تاثیر می پذیرد، به خاطر این که ورودی نازک و کوچک آن از ورود هرگونه ذرات بویژه ذرات حریق جلوگیری می نماید.

مدار الکترونیکی، جریان هر دو چمبر را اندازه گیری کرده و !!! وجی آنها را با هم مقایسه می کند، اگر فشار یا رطوبت هوا تغییر کند، !!! وجی هر دو چمبر همزمان بطور برابر تغییر کرده و در نتیجه تغییر دو !!! وجی دوباره ا هم برابر شده و صفر می گردد.

ولی اگر ذرات حریق وارد چمبر تشخیص گردد، مقدار جریان در این چمبر کاهش پیدا کرده در حالیکه مقدار جریان در داخل چمبر مرجع بدون تغییر باقی می ماند، به همین دلیل مدار الکترونیکی در مقایسه جریان بین دو چمبر تغییر احساس کرده و به شرایط هشدار می رود.

نکته : بعضی شرایط وجود دارند که می توانند بر روی این دتکتور 2 چمبره تاثیر گذار باشند، گرد و غبار، رطوبت بیش از اندازه (کندانس)، جریان عمده و قابل توجه هوا، و ذرات و مولکولهای ریزی که مدار الکترونیکی موجود در سنسور به اشتباه آنها را ذرات حریق تشخیص می دهد.

نحوه کارکرد و عملکرد دتکتور دودی نوری (فوتوالکتریک):

دود تولید شده توسط حریق بر روی شدت نوری که از داخل هوا می گذرد تاثیر می گذارد. دود می تواند جلوی منبع نوری را گرفته یا شدت نور آنرا کم می کند، همچنین می تواند باعث پراکنده شدن نور بر اثر برخورد با ذرات دود و منع !!! شدن آن شود. دتکتورهای دودی نوری طراحی شده اند تا دود را بر اساس این اثرها بر روی نور تشخیص دهند.

دتکتور دودی با عملکرد پراکندگی نور:

اکثر این دتکتورها از نوع سریع بوده و به روش پراکندگی نور عمل می کنند. یک دیود نوری (ir led)، نور به هوا ساطع کرده که بطور معمول بوسیله قطعه حساس به نور دریافت نمی شود که بطور عمده این قطعه فتودیود (p !!! o-diode) می باشد.

دتکتور با عملکرد پراکندگی نور

هنگامیکه ذرات دود وارد مسیر نور می شود، نور به ذرات برخورد می کند.

دتکتور با عملکرد پراکندگی نور به همراه ذرات دود

این برخورد باعث انعکاس نور به سمت قطعه حساس به نور شده و به این ترتیب باعث پاسخگویی دتکتور به دود و اعلام هشدار می شود.

 دتکتور دودی با عملکرد جلوگیری از انتشار نور

در نوع دیگر از دتکتور دودی نوری، از یک منبع نوری و قطعه گیرنده نور استفاده می شود.

 دتکتور با عملکرد جلوگیری از انتشار نور

وقتی که ذرات دود جلوی منبع ساطع کننده نور را می گیرد دتکتور با عملکرد جلوگیری از انتشار نور بهمراه ذرات دود باعث کاهش رسیدن نور به قطعه گیرنده شده و در !!! وجی سنسور تاثیر می گذارد. این تغییر بوسیله مدار الکترونیکی سنسور بررسی شده و هنگامیکه از یک مقدار معین پایین تر رود، دتکتور عمل کرده و اعلام هشدار می کند.برچسب ها : دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟ - ذرات ,دتکتور ,چمبر ,حریق ,دودی ,کرده ,دتکتور دودی ,ذرات حریق ,مدار الکترونیکی ,عملکرد پراکندگی ,اعلام حریق
دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟ ذرات ,دتکتور ,چمبر ,حریق ,دودی ,کرده ,دتکتور دودی ,ذرات حریق ,مدار الکترونیکی ,عملکرد پراکندگی ,اعلام حریق
دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

درخواست حذف وبلاگ

:: دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟

در حال حاضر دو نوع دتکتور دودی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از:

1-    دتکتور دودی یونیزاسیون

2-    دتکتور دودی نوری (فوتو الکتریک)

نحوه کارکرد این دو نوع دتکتور در نحوه تشخیص ذرات دود قابل دید یا غیر قابل دید موجود در هوا و در شرایط آتش متفاوت می باشد. در ذیل به طور مبسوط نحوه کارکرد هر کدام توضیح داده خواهد شد.

 نحوه کارکرد دتکتور دودی یونیزاسیون:

محل جمع شدن دود و تجزیه و تحلیل ذرات (chamber) در این نوع دتکتور، شامل دو صفحه (الکترود) مصرفی و یک منبع رادیواکتیو (241 americium) جهت یونیزه !!! هوای بین این دو الکترود می باشد. 

نمونه ذره رادیواکتیو:

منبع رادیواکتیو از خود ذراتی را ساتع کرده که این ذرات با مولکولهای موجود در هوا برخورد کرده که این کار باعث آزاد سازی الکترونشان می شود. هنگامیکه مولکولهایی الکترون خود را آزاد می کنند، به یونهای مثبت تبدیل می شوند، و مولکولهای دیگر که این الکترونها را پذیرفته و با خود ترکیب می کنند به یونهای منفی تبدیل می شوند.

در این هنگام تعداد برابری یون مثبت و منفی بوجود می آیند. سپس یونهای مثبت به سمت الکترود منفی رفته و جذب آن شده و همچنین یونهای منفی به سمت الکترود مثبت رفته و جذب آن می شوند.

 نحوه توزیع یونها:

این یونیزاسیون سبب بوجود آمدن یک جریان کم یونیزه شده که بوسیله یک مدار الکترونیکی که به این الکترودها متصل است، اندازه گیری می شود. این شرایط و مقدار جریان، شرایط و کارکرد نرمال و معمولی یک دتکتور می باشد.

ذرات حریق و شعله خیلی بزرگتر از مولکولهای یونیزه شده هوا می باشند. هنگامیکه ذرات حریق وارد محل و چمبر (chamber) یونیزاسیون دتکتور می شوند، مولکولهای یونیزه شده هوای موجود در آن با این ذرات ترکیب می شوند.

نحوه توزیع یونها و ذرات حریق:

بعضی از این ذرات مثبت و بعضی دیگر منفی می شوند. هنگامیکه این ذرات بزرگ با یونها در حال ترکیب هستند، از تعداد یونهای آزاد کاسته می شود. این کاهش یونها، سبب کاهش مقدار جریان موجود بین الکترودها شده و این کاهش توسط مدار الکتریکی متصل به الکترودها اندازه گیری می شود. این مقدار با مقدار معمولی کارکرد دتکتور مقایسه شده و اگر به یک آستانه و حد مشخصی برسد، شرایط آلارم و هشدار برقرار می گردد.

تغییرات در رطوبت و فشار اتمسفریک بر روی جریان موجود در چمبر تاثیر گذاشته و شرایطی را مانند شرایط ورود ذرات حریق به داخل چمبر بوجود می آورد. برای اینکه تغییرات رطوبت و فشار در دتکتور جبران سازی شود، دتکتورهایی با 2 چمبر ساخته شده و هم اکنون نیز جای خود را بخوبی در کارخانجات تولید دتکتور و اعلام حریق باز نموده اند.

دتکتورهای 2 چمبره از 2 چمبر یونیزاسیون استفاده می نمایند، اولین آن چمبر تشخیص و احساس !!! است که به سمت هوای آزاد باز بوده و راه دارد.

 دتکتور 2 چمبره:

این چمبر بوسیله ذرات معلق، رطوبت و فشار مورد تاثیر قرار می گیرد. دومین چمبر، چمبر مرجع نام دارد که هیچ راهی به هوای بیرون ندارد و فقط از رطوبت و فشار هوا تاثیر می پذیرد، به خاطر این که ورودی نازک و کوچک آن از ورود هرگونه ذرات بویژه ذرات حریق جلوگیری می نماید.

مدار الکترونیکی، جریان هر دو چمبر را اندازه گیری کرده و !!! وجی آنها را با هم مقایسه می کند، اگر فشار یا رطوبت هوا تغییر کند، !!! وجی هر دو چمبر همزمان بطور برابر تغییر کرده و در نتیجه تغییر دو !!! وجی دوباره ا هم برابر شده و صفر می گردد.

ولی اگر ذرات حریق وارد چمبر تشخیص گردد، مقدار جریان در این چمبر کاهش پیدا کرده در حالیکه مقدار جریان در داخل چمبر مرجع بدون تغییر باقی می ماند، به همین دلیل مدار الکترونیکی در مقایسه جریان بین دو چمبر تغییر احساس کرده و به شرایط هشدار می رود.

نکته : بعضی شرایط وجود دارند که می توانند بر روی این دتکتور 2 چمبره تاثیر گذار باشند، گرد و غبار، رطوبت بیش از اندازه (کندانس)، جریان عمده و قابل توجه هوا، و ذرات و مولکولهای ریزی که مدار الکترونیکی موجود در سنسور به اشتباه آنها را ذرات حریق تشخیص می دهد.

نحوه کارکرد و عملکرد دتکتور دودی نوری (فوتوالکتریک):

دود تولید شده توسط حریق بر روی شدت نوری که از داخل هوا می گذرد تاثیر می گذارد. دود می تواند جلوی منبع نوری را گرفته یا شدت نور آنرا کم می کند، همچنین می تواند باعث پراکنده شدن نور بر اثر برخورد با ذرات دود و منع !!! شدن آن شود. دتکتورهای دودی نوری طراحی شده اند تا دود را بر اساس این اثرها بر روی نور تشخیص دهند.

دتکتور دودی با عملکرد پراکندگی نور:

اکثر این دتکتورها از نوع سریع بوده و به روش پراکندگی نور عمل می کنند. یک دیود نوری (ir led)، نور به هوا ساطع کرده که بطور معمول بوسیله قطعه حساس به نور دریافت نمی شود که بطور عمده این قطعه فتودیود (p !!! o-diode) می باشد.

دتکتور با عملکرد پراکندگی نور

هنگامیکه ذرات دود وارد مسیر نور می شود، نور به ذرات برخورد می کند.

دتکتور با عملکرد پراکندگی نور به همراه ذرات دود

این برخورد باعث انعکاس نور به سمت قطعه حساس به نور شده و به این ترتیب باعث پاسخگویی دتکتور به دود و اعلام هشدار می شود.

 دتکتور دودی با عملکرد جلوگیری از انتشار نور

در نوع دیگر از دتکتور دودی نوری، از یک منبع نوری و قطعه گیرنده نور استفاده می شود.

 دتکتور با عملکرد جلوگیری از انتشار نور

وقتی که ذرات دود جلوی منبع ساطع کننده نور را می گیرد دتکتور با عملکرد جلوگیری از انتشار نور بهمراه ذرات دود باعث کاهش رسیدن نور به قطعه گیرنده شده و در !!! وجی سنسور تاثیر می گذارد. این تغییر بوسیله مدار الکترونیکی سنسور بررسی شده و هنگامیکه از یک مقدار معین پایین تر رود، دتکتور عمل کرده و اعلام هشدار می کند.برچسب ها : دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟ - ذرات ,دتکتور ,چمبر ,حریق ,دودی ,کرده ,دتکتور دودی ,ذرات حریق ,مدار الکترونیکی ,عملکرد پراکندگی ,اعلام حریق
دتکتورهای دودی اعلام حریق چگونه کار می کنند؟ ذرات ,دتکتور ,چمبر ,حریق ,دودی ,کرده ,دتکتور دودی ,ذرات حریق ,مدار الکترونیکی ,عملکرد پراکندگی ,اعلام حریق
نمونه قرارداد ساده برقکاری

درخواست حذف وبلاگ

:: نمونه قرارداد ساده برقکاری
 


 

بسمه تعالی

 

                                                                                                          تاریخ:      /    /1392 

این قرارداد در تاریخ     /     /         م !!! ن                                به نشانی                                                      تلفن                         که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف آقای                                   فرزند                     به شماره شناسنامه                      به نشانی                                                                                   تلفن                                 که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی ، لوله گذاری و کابل کشی ، نصب فریم ، نصب و سربندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغهای سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروزه

ماده دو- محل و مشخصات پروژه

آدرس:                                                                                                                                       تعداد واحد: 

ماده سه مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد                                ریال می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار قابل پرداخت خواهد بود.

 اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی ، لوله گذاری ، نصب فریم-- پرداخت 30 ٪ مبلغ کل

 کابل کشی-- پرداخت 40٪  مبلغ کل

 نصب ، سربندی و راه اندازی کلید ، پریز ، کلیه چراغهای سقفی ، دیواری ، روکار ، توکار ، ایستاده و تلفنهای پروژه -- پرداخت 20٪ مبلغ کل

10 ٪ باقیمانده جهت حسن انجام کار می باشد که یک ماه پس از تحویل قطعی قابل پرداخت می باشد.

ماده چهار مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله ------/              روز کاری تعیین شده است . 

ماده پنج تعهدات پیمانکار و کارفرما

1-     پیمانکار م !!! م به رعایت مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

2-      پرداخت مبلغ انجام کار توسط کارفرما به پیمانکار مطابق نحوه پرداخت.

3-     تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل توسط کارفرما طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود.

4-     لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود .  

این قرارداد در پنج  ماده در دو نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد .

                                            کارفرما                                                                      پیمانکاربرچسب ها : نمونه قرارداد ساده برقکاری - قرارداد ,پیمانکار ,پرداخت ,مبلغ ,ماده ,     ,چراغهای سقفی ,نحوه پرداخت ,قابل پرداخت ,توسط کارفرما ,کلیه چراغهای
نمونه قرارداد ساده برقکاری قرارداد ,پیمانکار ,پرداخت ,مبلغ ,ماده ,     ,چراغهای سقفی ,نحوه پرداخت ,قابل پرداخت ,توسط کارفرما ,کلیه چراغهای
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016