مرد باش


زمین به مرد بودنت نیاز داره


مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز


مردونه گریه کن ، مردونه ببخش ….


مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت …


مردباش و هیچوقت نامردی نکن


مخصوصا برای !!! ی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش