ســــربازی راهـــــی بـــرای آدم !!! پســــــراســــــــت

امــــّـــــا دختــــرا از هیــــچ راهــــی آدم نمیشـــــن !!! :|

" پســــــراااااا جیـــــــغ دســــت هـــــوراااااااا " ;)))))))

آخـــــه دختــــــرا فرشتـــــه ان و فرشـــتــــه ها آدم نمیـــــشن

" دختـــــراااا جیـــــغ دست هــــــورااااااااااا " ;))))))

امـــــّـــــا مقـــام آدم از فـــــرشته بـــــــالاتـــــره

" پســــــرااااااا موج مکزیـــــکـــــــــــــــــی " :))))))))))

و امـــــّـــــا آدم اشتبــــاه میکنـــــه مجـــــازات میــشـــــه امـــــّــــا فرشتـــــه هـــا پــاکــن ، مـاهــَـن ، گـــُــلــَـن اصــن

" دختـــــرااااااا حــالا مــــوج مکـــــزیکــــی رو بــرین نـــوبـــت شـُـمـــــاســــت

بزن لایکوووووووووووووووووووو :yes: