چقدر مزه میده وسایل نی نی !!! ید کنیم خدایا شکرت 

اقای شوشو 2 روز رفت !!! و برگشت و شبش ما خونه دوستمون مهمون بودیم حس !!! بهمون خوش گذشت و فرداش خونه مامی رفتیم و شوشو یه دستی به سر و روی ماشین کشید و بابا بهمون پول داد تا بریم سیسمونی ب !!! یم !!! من حالم خیلی !!! اب بود هر چی میخوردم بالا میاوردم و شنبه صبح اومدم سر کار و نتونستم بمونم و رفتم خونه و استراحت !!! قرصهایی که !!! داده بود رو خوردم و یکم بهتر شدم .و عصر شوشو گفت بیا بریم بیرون اب و هوات عوض بشه رفتیم بازار تخت و کمد کوچولوها وای هر چی میبینی قشنگه همه رنگها زیبا و دلنشینن مدلهای متنوع و چیزهایی که پسندیدیم خیلی خوشگل و قشنگ بود بیعانه دادیم تا داداشم هم بیاد تا بریم بیاریم خونه و بچینیم چون جابجایی وسایل داخل خونه از عهده یک نفر خارجه و باید بیان کمک اقای شوشو خلاصه !!! ید خیلی خوش گذشت حالا یه لیست وسایل هم تهیه !!! تا یه روز بریم ب !!! یم بیاریم بچینیم توی کمدش

خدایا شکرت ممنونم ازت