باورتون نمیشه که چکار !!! !!! تولد برع !!! ه چون هول شدم گوشیو برع !!! دستم گرفتم با شوشو خواستیم !!! ب نگاه کنیم دیدیم برع !!! ه ولی با نمکه( اینو نگم چی بگم) امروز هم قراره اقای شوشو بیاد دنبالم یکم فکر کنم سرماخوردم باید خیلی مواظب خودم باشم تا این چند ماه ا !!! هم بسلامتی تموم بشه دیروز همه جام درد میکرد عصرم که همکار شوشو زنگ زد رفتن براش ماشین ب !!! ن منم بیحوصله افتادم گوشه خونه ولی وقتی اومد برای اینکه ناراحت نشه هی به زور میخندیدم و حرف میزدم وای ناهار دلم کباب میخواد با نون سنگک تازه شوشو اومد حتما بهش میگم برام ب !!! ه واقعا الان دلم میخواد ولی میترسم بوی کباب حالمو بد کنه نمیدونم والا کلا این نینی کوچولو همچیو تو مزاج و خواسته هام قروقاطی کرده ولی خداروشکر میکنم که هست