میگن امشو برازجون شی غوارن
دلوم پیسی که اورل بی بخارن
نه قطره ای میچکه ری بال برگل
همش شرجی گرفته پاک بخارن
یه ساعت هم نویمو ره بری شهر
نفس تنگی گرفتم وی چه هارن
پسین دی بنگ مو کرد ای بچیکو
نری سرا که بلتش هی میبارن
مونم بی چون چرا رفتوم شی کولر
نویمو ام خدا پی مو چه دارن
اخو می وت فرختوم خیزوم تر
چطو تش بر کنی می ره ندارن
مو هر چی وت بگوم ایذات و اوذات
که انگا حرف مو سیت کپه خارن
اوما هر چی نبو چند روزشم خو
تمام دل خوشی دومای بهارن