بازشناسی امدادهای غیبی در ظهور و حکومت جهانی حضرت !!! مهدی(عج)

 خدا، فاعلِ حقیقی

از محکم ترین معارف قرآن، اعطای نقش فعال به خدای متعال در عرصه ی هستی و حیات است، تا جایی که نقش عناصر دیگر حیات تنها در سایه ی مشیّت او توجیه می شود؛ به عبارت دیگر، تمام هستی کار و فعل خداست و جز او فاعلی نیست، زیرا هستی با تمام اسبابش، قائم به ذات واجب الوجود بوده و وجود، دوام خود را وامدار ذات او است. در نتیجه افعال آنها جز با تنفیذ اراده و خواست خدای متعال و آن حیّ قیوم، تحقق نمی پذیرد:« و لا حولَ و لا قوةَ إلّا بالله العلیّ العظیم.»