محض رضای خدا بگویید ما آدمها کدام کارمان را برای لذت انجام نمیدهیم ؟ هر چه میکنیم برای لذت است و هر چه نمیکنیم برای احتراز از رنج . شاید حق با اپیکور و دارودسته اش باشد . "لذت ، بالاترین نیکی ها و رنج ، بالاترین شر هاست ."

   مثلا همین که من افتاده ام دنبال این سوالات عجیب . این که آ !!! ش چه میشود و چرا اینجا هستم و چه باید !!! م و غیره . چرا دنبال اینها میگردم ؟ در بدترین ح !!! دنبال "خودنمایی" هستم . میخواهم بگویم خیلی فیلسوفم و این حرفها . چه در اینجا و چه در دنیای حقیقی . کتمانش نمیکنم . همه دنبال این هستیم . همه از خودنمایی لذت میبریم .

   بدبختی میدانید کجاست ؟ گاهی خودداری از خودنمایی هم خودش وسیله ی لذت است . غیر از این است ؟ مثلا میخواهیم پز تواضع بدهیم . به چه !!! ی شاید به خودمان یا شاید به !!! ی که احیانا متوجه این تواضع ما بشود . امنتاع عارفانه از لذّات دنیوی هم خودش یک جور لذت بخش است . پس باز هم رسیدیم به همین کلمه ی لعنتی . لذت . لذت . لذت . لذت و کوفت . لذت و زهر مار . هر چه کنیم برای لذت است .

   محض رضای خدا بگویید ما آدمها کدام کارمان را برای لذت انجام نمیدهیم ؟