فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اُشْکُرُوا لِی وَ لاٰ تَکْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾بقره

 

 

فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اُشْکُرُوا لِی وَ لاٰ تَکْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾بقره

 

تفسیر کوتــــاه

 

خداوند در این ایه میگوید با توجه به اینکه با امدن !!! ان الهی اتمام حجت شده و آنها را به سوی یاد خدا فرا خوانده اند.


او را یاد کنیم تا او هم از ما غافل نشود و به بی راه نرویم.


و کفران نعمتهای الهی را نکنیم و سپاسگزار خداوند باشیم.

 

نکـــات:


١_باید ذکر و یاد خدا را فراموش نکنیم و مدام به یاد او باشیم.


۲_حمد و سپاس الهی را به خاطر نعمتهای بی پایان و بی شمارش به جا آوریم وکفران نعمت نکنیم.