‏مولا جان!!
پایان سال و وقت حساب و کتاب شد/
پیشانی ام به محضرتان خیس آب شد/
هر روز با گناه دلت را ش !!! ته ام/
بین !!! این همه عصیان حجاب شد/
گفتند پای نامه ی ما گریه میکنی/
حال شما زدیدن نامه !!! اب شد/
با این وجود تا که گره خورد کار من/
یا صاحب ا !!! مان دلم مستجاب شد/
هر عاشقی که خالصانه بپای شما نشست ١ پیچیده عطر نوکریش چون گلاب شد١ نوروزتان زهراپسند باد