بسمه تعالی

چند روزی است که رو !!! مه های که در چند سال گذشته منتظر سرو صدای ،گرانی ،اتفاق نا امید کننده ای ،اغت !!! ی ،بد قولی و..... بودن تا هنر رو !!! مه نگاری خود را به رخ همه بکشند و از کاه کوه بسازند ،سوژهای پیدا کرده اند که بزنند بزنند تا جبران مسائلی را !!! ند .

تیراندازی حاج محمد کریمی شده سوژه و تیتر صفحه اول رو !!! مه های که در خیلی از مسائل خط و ربطشان معلوم است .رو !!! مه های که همیشه در ظاهر داعیه درد مردم داشته ولی در باطن بدنبال منافع جناحی و گروهی خود هستند و بودند ما را بر آن داشت که چند نکته را برای دوستان نه برای آن رو !!! مه ها یادآوری کنم .
1-خیلی جالب این است که این رو !!! مه ها هماهنگ این سوژه را چسبیده اند که بار آن کوبیدن بچه های حزب ا.... و هیئتی را دارد دنبال می کنند ولی خبرهای از گرانی ،آلودگی هوا ،کمبود دارو ................... را فراموش کرده اند .

2-چگونه است که اولین بار این خبر را سایت !!! ی بالاترین منتشر کرده و رو !!! مه ها و سایت های داخلی ادامه دهنده و گسترش دهنده آن بوده اند ؟؟؟چرا خبرهای از این دست به این سرعت مورد توجه قرار بعضی ها می گیرد ؟؟؟ ت !!! یب کنندگان از داخل و خارج شخصیت حاج محمود کریمی و امثال ایشان بدنبال تضعیف چه چیزی هستند ؟؟؟

چرا همیشه رو !!! مه های از این دست سوژه سازی علیه مداحان اهل بیت را بدست می گیرند ؟؟آیا مخاطب چند صد هزار نفری این مداحان که خیلی مواقع از خوانندگان این رو !!! مه بیشتر است باعث این رویکرد است ؟؟؟یا مواضع و موضع گیریهای هوشمندانه در مقابل خط فکری این رو !!! مه ها باعث این حرکات شده است ؟؟؟به دلیل اثرگذاری حاج محمود کریمی در سالهای اخیر و جذب جوانان به فرهنگ اهل بیت(ع) و ترویج این فرهنگ از سوی وی شاهد عصبانیت ضدانقلاب از این مداح اهل بیت هستیم ،خط فکری و راه و رسم حاج محمود کریمی و دیگر دوستان ذاکرین اهل بیت روشن و شفاف و ادامه دار می باشد ،آنانی که بدنبال بدنام !!! این افراد هستند بهتر است که از پشت میز های خود   بلند شده داخل مردم آمده تا از واقعیتعای اجتماع و باید و نبایدهای مردم آگاه شوند .                                                                                   

4-خدا روشکر که قوه قضائیه در این پرونده ورود کرده و در حال پیگیری موضوع می باشد ،حال که این رو !!! مه ها قصاص قبل از جنایت کرده خود پرونده را بررسی کرده و حکم هم صادر کرده اند مثل همیشه ،ولی تاریخ ثابت کرده گردن بچه حزب ا.. از مو هم در مقابل قانون باریکتر است وهر چه قانون حکم کند در جمهوری !!! ی ایران ملاک عمل خواهد بود .ولی مواضع این رو !!! مه ها نشانگر هدفشان می باشد از خواب غفلت بیدار شویم و بهمین راحتی با شایعات ،بدنبال بازی با آبروی همدیگر نباشیم . بیدی نباشیم که با هر بادی از هر سمت می وزد هم مسیر و همراه شویم .

         !!! صادق علیه السلام فرمودند: همانا خداوند عزوجل مومنین را از نور عظمت و بزرگى خود آفرید. !!! ى که آنه را بدنام کرده یا سخن آنان را رد کند. خداوند را در عرشش رد کرده است ، در پیشگاه خداوند ارزشى نداشته و فقط شریک !!! است .