رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

به زودی بعد از من فتنه ای پدید خواهد آمد . هنگامی که واقع شد، ملازم علی ابن !!! طالب باشید و از او جدا نشوید، زیرا او نخستین !!! ی است که با من مصافحه می کند در روز قیامت .

او در آسمان بالا نیز همراه من است و او جدا کننده ی حق از باطل است.