4 تا دانشجو بودن که قبل از امتحاناتشون باهمدیگه رفتن شمال .یه روز قبل امتحان برگشتن فرداشم با خیال راحت رفتن که امتحان بدن متوجه شدن تاریخ امتحان رو اشتباه دیده بودن  و روز قبل امتحان بوده .خلاصه رفتن پیش !!! شون کلی !!! ماس که تصادف کرده بودیم و ماشینمون پنچر شده بود و... خلاصه !!! قبول کرد روز بعد ازشون امتحان بگیره ...