بازم تایمر را از ساعت دوازده استارت امیدوارم بیشتر دوام داشته باشد،این ماه نسبت به ماه های قبلی خیلی بهتر بوده عمل پاکی م اما متأسفانه بازم کمه