خطا فقط سه روز بیست و دو ساعت پاکی عصبی بودن بد دردی برم دوش بگیرم بیام خونه رو جاروبرقی بکشم