گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه ی برای دیدنت دیوار را اب میکند!


پس نوشت : مطمئن م هیچ پیدا نمیشه این دیوار را بشکند سالهاست چه این دیوار را به دور خودم کشیدم