سه ،چهار روز پیش مطلب گذاشتم باعنوان « خوب با بد » حالا توی کانال قدیمی چک دیدم نه رکورد واقعیم دوازده روز این نشون می‌ده به خواهم می‌تونم فقط باید سر خودمو به تمام معنا گرم کنم