کتاب مو خوندم یک ساعت و ربع شد با پومودور زمان میگیرم،اینها همه هنوز بیدار نشدن منم بخوابم تلافی ب بشه