شروع به کتاب بخونم یکی از جانم تشریف آوردند با کوچک کار داشتند بعد هم فرمودند که فردا ،پس فردا اون یکی از شیراز میاد ‌‌مسلما میاد خونه ای ما

کتاب بخونم من آروم م