امتحان مو دادم و اومدم اما هنوز این دو تا خوابند ب نگذاشتند من بخوابم ولی الان خو دن یعنی بهشون چیزی نگم تا عصر میخوابند،توی راه برگشت نون،کنسرولوبیاونوشابه یدم برای ناهار ‌‌
صبح قبل رفتنم برای امتحان یک کم خوندم موقع خوندن هعی فکر و خیالات موضوعات مختلف میمود توی کانال یادداشت اینجا همه میذارم البته با رمز

امتحان خوب بود دو قسمت بود یک قسمت برای میان ترم مهر دل بخواهی بود و یک قسمت پایان ترم اجباری مندهر دو تا قسمت را حل چون میان ترم یک شدم ولی خوب مطمئن م خوب امتحان رو نوشتم
الان هم میخواهم کتاب بخونم دیگه تصمیم م این مهم بیشتر کتاب بخونم ،برنامه نویسی کنم ،زبان بخونم و درس بخونم تنها کارهایی مهمان باید انجام دهم و بس