داشت میرفت...
بهش گفتم میری برو!
ولی میدونم یه روز دلت حتی واسه مس !!! ه بازیام تنگ میشه!سالها گذشت..
و او هرگز دلش برای مس !!! ه بازی هایم تنگ نشد

نتیجه اخلاقی: مس !!! ه نباشیدآ !!! عاقبت نداره

_______________________________

یه روزیم بالا !!! ه دانشمندان ثابت میکنن
که بیدار شدن برا سلامتی ضرر داره

طنز برف

بیایید دعا کنیم برف بباره............