واعظی بالای منبر از اوصاف بهشت می گفت و از جهنم حرفی نمی زد.یکی از حاظرین

پای منبر خواست مزه ای بیندازد گفت: ای اقا شما همیشه از بهشت تعریف می کیند ،

یکبارهم از جهنم بگویید .واعظ که حاضر جواب بود گفت:آنجا را که خودتان می روید

ومی بینید. بهشت است که چون نمی روید لاقل باید وصفش را بشنوید

 

 

 

!!! على (علیه السلام):

لذاتها لاتمل و مجتمعها لا یتفرق وسکانها قد جاوروا الرحمن وقام بین ایدیهم الغلمان

بصحاف من الذهب فیها الفاکهة والریحان ؛

لذتها و خوشى هاى بهشت دل را نمى زند، انجمن آن را هم نمى پاشد، !!! نانش در پناه

خداى رحمانند و در برابر آنان غلامانى با طبق هاى زرین پر از میوه و گل هاىخوشبو

 ایستاده اند.