جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه

بی یاد تو هر جا که نشستم ،توبه

در حضرت تو ،توبه ش !!! تم صد بار

زین توبه که صد بار ش !!! تم توبه

از بس که ش !!! تم و ببستم توبه

فریاد همی کند ز دستم توبه

دیروز به توبه ای ش !!! تم ساغر

وامروز به ساغری ش !!! تم توبه

از هر چه نه از بهر تو !!! توبه

ور بی تو غمی خوردم از آن غم توبه

و آن نیز که بعد ازین برای تو کنم

گر بهتر از آن توان از آن هم توبه

 

 

!!! باقر(ع): به محمدبن مسلم فرمودند: ای محمّد گناهان مومن که از آن توبه کرده،

آمرزیده شده است و باید برای آینده اش پس از توبه کار نیک کند. من گفتم اگر پس از

توبه و استغفار از گناهان باز گناه کرد و باز توبه نمود؟ در پاسخ فرمودند:

ای محمدبن مسلم تو پنداری که بنده مومن از گناه خویش پشیمان گردد و از آن آمرزش

خواهد و توبه کند. سپس خدا توبه اش را نپذیرد گفتم: چند بار این کار را کرده و از خدا

آمرزش خواسته. فرمود: هر قدر مومن از آمرزش خواهی به خدا رو کند ، و توبه کند

خدا هم همان مقدار به آمرزش او باز می گردد هر چند دفعاتش فراوان باشد به راستی

که خداوند زیاد آمرزنده و مهربان است و توبه را می پذیرد و از بد کرداریها می گذرد.

مبادا تو مومنین را از رحمت خدا نا امید سازی