از عرش صدای ربنا می آید

آوای خوش خدا خدا می آید

فریاد که درهای بهشت باز کنید 

مهمان خدا سوی خدا می آید

 قدر، باران رحمتی است که در جویبار هر فرد و هر جمع ، به اندازه او جاری می ‏شود

خدایا ، در شب قدر هر چه خیر ، نصیب اولیائت می کنی نصیب ما نیز بگردان

 آمین . . .