به امید آمده ام خانه !!! ابم نکنی

 همه !!! د جوابم تو جوابم نکنی

 بار ها آمدم و باز مرا بخشیدی

با کلام برو این بار خطابم نکنی

 همه هستی من این قطرۀ اشک است خدا

 وای اگر رحم بر این چشم پرآبم نکنی

 به ثو !!! که ندارم چه امیدی بندم

 آب چون نیست طلبکار سرابم نکنی

 به گمان همه من بندۀ خوبی هستم

پیش چشم همه عاری ز نقابم نکنی

آبرویم همه این است شدم عبد حسین

 وای اگر نوکر این خانه حسابم نکنی

من که یک عمر شدم نوکر شش ماهۀ او

جلوی حرمله ای کاش عتابم نکنی

گر قرارست بسوزم بزن آتش اما

 جلوی قاتل ارباب عذابم نکنی

  موسی علیمرادی