ع !!! هایی بسیار زیبا و عاشقانه از باران

به کوچه پس کوچه های خاطراتم آمدم..قدم زدم به آسمانش به دیوارهایش به نقطه نقطه ی لحظه هایی که رفت خیره شدم...

زندگی است دیگر...

هرچه خواستی بامن کردی زندگی جان و جز !!! ماس و گریه کاری از دستم ساخته نبود...حالا که خودم را زده ام به کوچه ی بیخیالی دیگرحرف حسابت چیست؟!