اه !!! طولانی مدت رسیدن به توانایی برقراری ارتباط با محیط واجتماع می باشد که بسته به شدت ونوع اختلال این هدف در یک طیف می تواند درجه بندی شود.

پایین ترین سطح این طیف ایجاد ارتباط غیر کلامی با محیط و بالاترین سطح این طیف ایجاد ارتباط کلامی موثر با محیط می باشد.

گفتار درمان