یک شب موقع برگشتن برگشتن از ده پدری، جای اینکه از جاده اصلی بیام یاد بابامبابا افتادم که می‌گفت: جاده قدیمی جاده بیابون  با صفا تره و از وسط جنگل جنگل رد میشه! ....
من احمق حرف بابام رو باور !!!  عضبانی و پیچیدم تو خاکی. 20کیلومتر از جاده دور شده بودم که یهو ماشینم ماشینخاموش شد و هرکاری !!! روشن نمیشد.روشن
وسط جنگل، داره شب میشهشب ، نم بارون برف بارون هم گرفت.
اومدم بیرون یکمی با موتور ور رفتم دیدم نه میبینمچرت ، نه از موتور ماشین سر در میارم!!خنگ
راه افتادم تو دل جنگل،جنگل راست جاده خاکی رو گرفتم و مسیرم رو ادامه دادم.برگشتن دیگه بارون حس !!! تند شده بود.برف بارون
با یه ص !!! برگشتم،صدا دیدم یه ماشین خیلی آرام وبی صدا بغل دستم وایساد.  !!! من هم بی معطلی پ !!! توش.خوشحال
اینقدر خیس شده بودم که به فکر اینکه توی ماشینو نیگا نگاه کنم هم نبودم.
وقتی روی صندلی عقب جا گرفتم،جا گرفتن سرم رو آوردم بالا واسه تشکر بالادیدم هیشکی پشت فرمون و صندلی جلو نیست!! ترس خیلی ترسیدم! ترس
داشتم به خودم میومدم چرت که ماشین یهو همونطور بی صدا راه افتاد.تعجب هنوز خودم رو جفت و جور نکرده بودم که تو یه نور رعدو برق رعد و برق دیدم یه پیچ جلومونه! تمام تنم یخ یخ کرده بود.
نمیتونستم حتی جیغ بکشم،حیران  ماشین هم همینطور داشت میرفت طرف دره. کمکتو لحظه‌های آ !!! خودم رو به خدا اینقدر نزدیک دیدم که بابا بزرگ بابابزرگ خدا بیامرزم اومد جلو چشمم.چشم
تو لحظه‌های آ !!! ،ا !!! یه دست از بیرون پنجره،دست اومد تو و فرمون رو چرخوند ماشین به سمت جاده نفهمیدم چه مدت گذشت تا به خودم اومدم.خود
ولی هر دفعه که ماشین به سمت دره جاده بیابون یا کوه میرفت، یه دست دست میومد و فرمونماشین  رو میپیچوند.
از دور یه نوری رو دیدم و حتی یک ثانیه هم تردید به خودم راه ندادم. در رو باز !!!   در و خودم رو انداختم بیرون.خل و چل
اینقدر تند میدویدم دویدن که هوا کم آورده بودم.هوا دویدم به سمت آبادی که نور ازش میومد رفتم توی قهوه خونهقهوه و ولو شدم رو زمین بعد از اینکه به هوش اومدم جریان رو تعریف !!! ،تعریف وقتی تموم شد، تا چند ثانیه همه !!! ت بودند !!! ت !!! ت !!! ت
یهو در قهوه خونه باز شد و دو نفر دو نفر  خیسبرف بارون   اومدن تو، یکیشون داد زد:داد
ممد نیگا! نگاه  این همون احمقیهاحمق که وقتی ما داشتیم ماشینو هل میدادیم سوار شده بود!!!؟ماشین
خوب دیگه این داستان هم تموم شد نظر بده نظربعد مرخصی  مرخص چرت خنده دار