میـــــان هـمــهـــمــــه بـــــرگ هــــای خــشـــک پـــایـــیـــز فـــقــــط تـــــو مـــانــــدی کــــه هـــنــــوز از بــــهــــار لــبــریـــزی

روزهــــای آخــــر پــــایـــیــــزت پــــر از خــــش خـــــش آرزوهـــــای قــــشــــنــــگ !

 یلــــــدات مــــبـــــارک بهــتــــریـــنـــم...