از ایــــــــن بهــــــــار تا بهــــــــار دیگـــــــــر...

اشکهایــــــم را می شمــــــارم!

بغضهایـــــــم را تکـــــــرار میکنــــم!

تا فراموشـــــــم نشـــــــود...

برای بــــــودن تــــــو در زندگیــــــم

چقــــــــدر کودکانـــــــــه

اشکــــــــم را در آوردنـــــد آدمکهـــــــای شهــــــــر...!

یـــــادم نــــــــرود

چقـــــــــدر تهمــــــت زدنـــــــد به دل همیشــــــــه خستـــــــه ام...!

خـــــــــدا را سپـــــــاس که هستـــــــی...

بودنــــــت به مـــــــن آرامـــــــش می دهـــــــــد ...

بـــــــــاور کـــــــــن...