به گزارش اقتصادپرس ، خودروسازان و شورای رقابت کار قیمت گذاری خودروها را به جایی رساندند که حتی با عصبانیت و ن !!! یتی رییس جمهور مواجه شده است .  

در باب قیمت گذاری جدید خودروها که معلوم نیست شورای رقابت از چه فرمول معقولی در خصوص تعیین آن تبعیت کرده ، موجی از ن !!! یتی های مردمی و مصرف کنندگان را بوجود آمده است