در خون خود زندگی !!!

دشوار است

دشوار است واقعآ

شناور بودن

در دریایی که سکاندارش تویی

در طوفانی که همه چیز را با خود می برد

اینک می ایستم

تماشا می کنم

می چرخم

گردا گرد روز

اینجا  !!! ی نیست

هوا انباشته از سکوت

من انباشته از حرف

و زندگی انباشته از تفاهمی که

به قانونم خنجر می زنند