تو را دوست می‌دارم...تو را به جای همه !!! انی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که آب می‌شود دوست دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به جای همه !!! انی که دوست نداشته‌ام دوست می‌دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم
برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت
لبخندی که مهو شد و هیچ‌گاه نشکفت دوست می‌دارم

تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم
برای پشت !!! به آرزوهای مهال
به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می‌دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به خاطر دود لاله‌های وحشی
به خاطر گونه‌ی زرین آفتاب گردان
برای بنفشیه بنفشه‌ها دوست می‌دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به جای همه !!! انی که ندیده‌ام دوست می‌دارم
تو را برای لبخند تلخ لحظه‌ها
پرواز شیرین خاطره‌ها دوست می‌دارم

تو را به اندازه‌ی همه !!! انی که نخواهم دید دوست می‌دارم
اندازه قطرات باران، اندازه ستاره‌های آسمان دوست می‌دارم
تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می‌دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به جای همه‌ی !!! انی که نمی‌شناخته‌ام… دوست می‌دارم
تو را به جای همه‌ی روزگارانی که نمی‌زیسته‌ام… دوست می‌دارم