مسئله اتحاد دو جناح حزب دمکرات مسئله‌ایی حساس است ولی با این وجود گفته می شود که موقعیت و جایگاه چندین نفر خصوصا در سطح !!! ی هر دو جناح،به خطر می افتد و این افراد در این خصوص کار شکنی می کنند و نمی خواهند این پروسه به نتیجه برسد؛در این رابطه “علی مهر پرور” عضو پیشین دفتر !!! حزب دمکرات پاسخ چند سوالی را داده است.....