بنا بر رسم دیرینه و فرهنگ قدیمی حزب دمکرات،هر سال در چند روز مشخص که برای خود نامگذاری کرده اند،از اعضای داخل کشور و !!! انی که به نوعی با حزب مرتبط هستند (بعضا خانواده پیشمرگها که بنا بر درخواست فرزندشان کاری را انجام می دهند) درخواست می کنند که در این چند روز مشخص فعالیتی تبلیغاتی داشته باشند.

  حال این فعالیت تبلیغاتی از چند رویه برای مسئولین تشکیلاتی حائز اهمیت است:

۱٫اختصاص دادن بودجه های کلان از طرف کمیسیون برای این امر و !!! ج ن !!! کمتر مبلغی در این خصوص و به جیب کشیدن مبالغ هنگفت از طرف مسئولین؛تشکیلات حزب حتی نمی تواند شرایطی را فراهم آورد که ع !!! و پوسترهای تبلیغاتی حزب به دست این افراد برسد در نتیجه این افراد که مجبور شده اند تحت هر شرایطی پوستر و ع !!! پخش کنند و از آن ع !!! بگیرند،با دست نوشته های خود شعارهای حزبی بنویسند و چند ع !!! از آن بگیرند و صرفا برای رفع تکلیفی آن را به دست مسئولین تشکیلات برسانند.

۲٫راه اندازی مانورها و فضای تبلیغاتی بر ضد جناح مقابل که گویا این امر نشان از نفوذ داخلی و وزن تشکیلاتی حزب است.

۳٫به جا آوردن فرهنگ و سنت چند ساله که در حزب به یک هدف تبدیل شده است و نشان از قدرت و برتری حزب است.

  حال با این تواصیف حزب بعضا گزارش هایی در رسانه های خود پخش می کند مبنی بر اینکه در شهری یا مکانی فعالیت بزرگ تبلیغاتی صورت گرفته است و هزاران پوستر و تراکت حزبی بین مردم پخش شده است ولی در واقع فقط چند ع !!! از دست نوشته هایی گرفته شده است که نشان از سطح پایین سواد و عدم دسترسی این افراد به تکنولوژی و امکانات روز و حتی فضای مجازی می باشد و اینگونه است که حزب دمکرات نه اینکه بتواند مردم را،بلکه برخی مسئولین خود و افراد ساده لوح داخل کمپ را دلخوش می کنند.

هاوری