فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                           صفحه                                                                             

فصل اول (کلیات تحقیق).................................................................................................1

مقدمه.........................................................................................................................2

طرح مسئله..................................................................................................................4

ضرورت انجام تحقیق.......................................................................................................5

سوالات تحقیق ............................................................................................................6

اه !!! تحقیق...............................................................................................................7

فصل دوم (ادبیات تحقیق)...............................................................................................8

تعریف مفاهیم تحقیق....................................................................................................9

پیشینه ی تحقیق در داخل و خارج ایران............................................................................10

چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................22

فصل سوم ( روش مطالعه )............................................................................................36

فرضیه های تحقیق......................................................................................................37

تعریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق............................................................................38

شاخصهای تحقیق.......................................................................................................41

روش شناسی تحقیق..................................................................................................42

جامعه آماری..............................................................................................................43

ابزار اندازه گیری...........................................................................................................43

حجم نمونه................................................................................................................44

اعتبار تحقیق........................ ....................................................................................44

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق).................................................................45

آماره های توصیفی.....................................................................................................46

آماره های استنباطی.................................................................................................53

مجذور اتا.................................................................................................................53

ضریب همبستگی اسپیرمنرو........................................................................................58

ضریب همبستگی گاما................................................................................................64

فصل پنجم ( نتیجه گیری )........................................................................................71

نتیجه گیری تحقیق.....................................................................................................72

پیشنهادهای تحقیق...................................................................................................73

فهرست منابع و مراجع...............................................................................................74

پرسشنامه.............................................................................................................76

 

قیمت فقط 15000 تومان 

برای !!! ید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل [email protected]  تماس حاصل فرمایید